2002 NAMIBIA "Namib desert" Adri, Mavi e Ilaria

2002 NAMIBIA "Namib desert"  Adri, Mavi e Ilaria